..:::.. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System) SMSS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ..:::..
ลำดับที่่ ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน
1 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 32020001 111 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 32020114
2 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 32020002 112 โรงเรียนบ้านนานวล 32020115
3 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 32020003 113 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 32020116
4 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 32020004 114 โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 32020117
5 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 32020005 115 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 32020118
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 32020006 116 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 32020119
7 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 32020007 117 โรงเรียนบ้านแก 32020120
8 โรงเรียนบ้านตึกชุม 32020008 118 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 32020121
9 โรงเรียนบ้านโคกสูง 32020009 119 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี 32020122
10 โรงเรียนบ้านระหาร 32020010 120 โรงเรียนบ้านหาญฮี 32020123
11 โรงเรียนบ้านแคนดำ 32020011 121 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 32020124
12 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 32020012 122 โรงเรียนบ้านหนองหิน 32020125
13 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 32020013 123 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 32020126
14 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 32020014 124 โรงเรียนบ้านโนนทราย 32020127
15 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 32020015 125 โรงเรียนบ้านดอนแรด 32020128
16 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 32020016 126 โรงเรียนบ้านจาน 32020129
17 โรงเรียนบ้านกระสัง 32020017 127 โรงเรียนบ้านทับน้อย 32020130
18 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 32020018 128 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 32020131
19 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 32020019 129 โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 32020132
20 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 32020020 130 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 32020133
21 โรงเรียนบ้านโพนม่วง 32020021 131 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 32020134
22 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 32020022 132 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 32020135
23 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 32020025 133 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 32020136
24 โรงเรียนบ้านโนนสัง 32020026 134 โรงเรียนบ้านธาตุ 32020137
25 โรงเรียนบ้านกะทะ 32020027 135 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 32020138
26 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 32020028 136 โรงเรียนบ้านอาจญา 32020139
27 โรงเรียนบ้านบุตาโสม 32020029 137 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 32020140
28 โรงเรียนบ้านไผ่เมืองกระท่ม 32020030 138 โรงเรียนบ้านหนองคู 32020141
29 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 32020031 139 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 32020142
30 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 32020032 140 โรงเรียนบ้านเบิด 32020143
31 โรงเรียนบ้านงิ้ว 32020033 141 โรงเรียนไตรคามวิทยา 32020144
32 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 32020034 142 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 32020145
33 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 32020035 143 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 32020146
34 โรงเรียนบ้านแสนสุข 32020036 144 โรงเรียนบ้านหนองผือ 32020147
35 โรงเรียนบ้านยางชุม 32020037 145 โรงเรียนบ้านนาวอง 32020148
36 โรงเรียนบ้านสำโรง 32020038 146 โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 32020149
37 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 32020039 147 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 32020150
38 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 32020040 148 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 32020151
39 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 32020041 149 โรงเรียนบ้านนาอุดม 32020152
40 โรงเรียนบ้านสายสนอง 32020042 150 โรงเรียนบ้านไผ่(วันครู 2503) 32020153
41 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 32020043 151 โรงเรียนบ้านยาง 32020154
42 โรงเรียนสระขุดดงสำราญ 32020044 152 โรงเรียนบ้านนางเข็ม 32020155
43 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 32020045 153 โรงเรียนบ้านขะยูง 32020156
44 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 32020046 154 โรงเรียนบ้านผือน้อย 32020157
45 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 32020047 155 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 32020158
46 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 32020048 156 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 32020159
47 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 32020049 157 โรงเรียนบ้านบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 32020160
48 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 32020050 158 โรงเรียนบ้านหนองกา 32020161
49 โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยา) 32020051 159 โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 32020162
50 โรงเรียนบ้านตระมูง 32020052 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 32020164
51 โรงเรียนบ้านบอน 32020053 161 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 32020165
52 โรงเรียนบ้านอาคุณ 32020054 162 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 32020166
53 โรงเรียนบ้านโคกกุง 32020055 163 โรงเรียนบ้านขาม 32020167
54 โรงเรียนบ้านศาลา 32020056 164 โรงเรียนบ้านสร้างบก 32020168
55 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 32020014 165 โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 32020169
56 โรงเรียนบ้านภูดิน 32020058 166 โรงเรียนบ้านดู่ 32020170
57 โรงเรียนบ้านหนองบึง 32020059 167 โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 32020171
58 โรงเรียนบ้านโนนโพ 32020060 168 โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 32020172
59 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 32020061 169 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 32020173
60 โรงเรียนบ้านบัว 32020062 170 โรงเรียนบ้านโนนจาน 32020174
61 โรงเรียนบ้านตากลาง 32020063 171 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 32020175
62 โรงเรียนบ้านท่าตูม(สนิทราษฎ์วิทยาคม) 32020064 172 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 32020176
63 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 32020065 173 โรงเรียนบ้านนานวน 32020177
64 โรงเรียนบ้านปราสาท 32020066 174 โรงเรียนบ้านหัวนา 32020178
65 โรงเรียนบ้านลุงปุง 32020067 175 โรงเรียนบ้านตาเพชร 32020179
66 โรงเรียนบ้านโพนทา 32020068 176 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 32020180
67 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 32020069 177 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 32020181
68 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 32020070 178 โรงเรียนบ้านโพนโก 32020182
69 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 32020071 179 โรงเรียนบ้านเป้า 32020183
70 โรงเรียนบ้านตาฮะ 32020073 180 โรงเรียนบ้านโพนดวน 32020184
71 โรงเรียนบ้านปอหมัน 32020074 181 โรงเรียนบ้านทัพไทย 32020185
72 โรงเรียนบ้านตานบ 32020075 182 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 32020186
73 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 32020076 183 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 32020187
74 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 32020077 184 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 32020188
75 โรงเรียนบ้านเฉนียง 32020078 185 โรงเรียนบ้านโสกแดง 32020189
76 โรงเรียนบ้านปรีง 32020079 186 โรงเรียนบ้านสำโรง 32020190
77 โรงเรียนบ้านบะ 32020080 187 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 32020191
78 โรงเรียนบ้านโนนสูง 32020081 188 โรงเรียนบ้านนาดี 32020192
79 โรงเรียนบ้านบัวโคก 32020082 189 โรงเรียนบ้านสะทืด 32020193
80 โรงเรียนบ้านธรรมษา 32020083 190 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 320200194
81 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 32020084 191 โรงเรียนบ้านอาเลา 32020195
82 โรงเรียนบ้านหนองแสง 32020085 192 โรงเรียนบ้านโนนเซียง 32020196
83 โรงเรียนบ้านพิงพวย 32020086 193 โรงเรียนผาแดงวิทยา 32020197
84 โรงเรียนบ้านโสมน 32020087 194 โรงเรียนบ้านกาพระ 32020198
85 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 32020088 195 โรงเรียนบ้านหนองครก 32020199
86 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 32020089 196 โรงเรียนบ้านหังัว 32020200
87 โรงเรียนบ้านยางกระจับ 32020090 197 โรงเรียนบ้านคำผง 32020201
88 โรงเรียนบ้านเหล่า 32020091 198 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ 32020202
89 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 32020092 199 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 32020203
90 โรงเรียนบ้านหัวพี 32020093 200 โรงเรียนบ้านอาพืด 32020204
91 โรงเรียนบ้านสาโรจ 32020094 201 โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) 32020205
92 โรงเรียนบ้านโพนครก 32020095 202 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 32020206
93 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 32020096 203 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 32020207
94 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 32020097 204 โรงเรียนบ้านผักไหม 32020208
95 โรงเรียนบ้านสะเอิง 32020098 205 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 32020209
96 โรงเรียนบ้านสำโรง 32020099 206 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 32020210
97 โรงเรียนบ้านกุดมะโน 32020100 207 โรงเรียนบ้านค้อ 32020211
98 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 32020101 208 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 32020212
99 โรงเรียนบ้านหนองตาด 32020102 209 โรงเรียนบ้านระเวียง 32020213
100 โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 32020103 210 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 32020214
101 โรงเรียนบ้านเมืองแก 320200104 211 โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 32020215
102 โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 320200105 212 โรงเรียนบ้านหนองเทพ 32020216
103 โรงเรียนบ้านหนองแวง 32020106 213 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 32020217
104 โรงเรียนบ้านโพนงอย 32020107 214 โรงเรียนบ้านผำ 32020218
105 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 32020108 215 โรงเรียนบ้านสำโรง 32020219
106 โรงเรียนบ้านม่วงมูล 32020109 216 โรงเรียนบ้านหนองแวง 32020220
107 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 32020110 217 โรงเรียนบ้านขุมดิน 32020221
108 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 32020111 218 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 32020222
109 โรงเรียนบ้านทุ่งโก 32020112 219 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 32020223
110 โรงเรียนบ้านบุผาง 32020113 คู่มือ SMSS 4.1 ..:::.. สพป.สุรินทร์ เขต 2 ..:::..